Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

Jutro, bez względu na to, jak będziemy się martwić, i tak przyjdzie.
— Iza Wojnowska - "Hygge po polsku"
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viaTakingControl TakingControl
1724 24a9 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viaHypothermia Hypothermia
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak viaHypothermia Hypothermia
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaTakingControl TakingControl
Reposted fromTullfrog Tullfrog viakundel kundel
0546 c224 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamalinowowa malinowowa
0510 a490 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamalinowowa malinowowa
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
0969 d552
Reposted fromesthrelle esthrelle viaHypothermia Hypothermia

May 24 2018

Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viadobby dobby
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-anxieties my-anxieties
1963 2f9e 500
Reposted fromratek ratek viadobby dobby
distractful:

The Grand Budapest Hotel (2014)
— Day vs. Night

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl