Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

9463 ca72
Reposted fromworm worm viaswaczyna swaczyna
2604 a013 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaswaczyna swaczyna
Reposted from1911 1911 vialexxie lexxie
1954 0eb4
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viafilmowy filmowy
Reposted frompeper peper viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2755 de4e 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaunhappys unhappys
9298 33a1 500
Reposted fromPsaiko Psaiko viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9059 ccda
Reposted fromillidan illidan viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 29 2015

6891 fb08 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 28 2015

Ludzie myślą, że ból za­leży od siły kop­niaka. Ale sek­ret nie w tym, jak moc­no kop­niesz, lecz gdzie. 
— Neil Gaiman
Reposted frompolana polana viams-kate ms-kate
3802 2d64
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viagriseldis griseldis

June 19 2015

4440 9af6 500
Reposted fromMcHarvey McHarvey viapsychobabble psychobabble
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaindependentt independentt
Odkładanie wszystkiego na później jest jedną z moich specjalności, jest umiejętnością, którą doprowadziłem do perfekcji wraz z wiekiem.
— Haruki Murakami
Marzenia mają dwie złe strony, że się nie spełniają albo się spełniają, tylko okazuje się wtedy, że szło o coś całkiem innego.
— Stanisław Lem
Reposted fromsafeway safeway viatillbaka tillbaka
Wyobraźmy sobie jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: 'Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy'. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste 'O kurwa!', które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrażać inaczej swoich uczuć.
— Jan Miodek
2529 7ec8
Reposted fromfriends friends viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl